Všeobecná pravidla soutěže „I LOVE KARTELL“

I.Organizátor a organizátor soutěže

1: Soutěž „I LOVE KARTELL“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu Kartell na Facebooku: @KartellFlagStorePraha (dále jen „FB“) a na Instagram.com @kartell_praha (dále jen „IG“). 

2: Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Konsepti, spol. s r.o. sídlem Komunardů 32, Praha 7, Česká Republika, IČ: 63668203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 37570 (dále jen „organizátor“). 

 

II.Termín a lokalizace

1: Soutěž probíhá od 7.2. do 14.2. do 9:00 (dále jen „doba trvání soutěže“).

2: Soutěž probíhá na území České republiky.  

 

III.Podmínky účasti v soutěži 

1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). 

2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3: Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na sociální síti Instagram a Facebook a vytvoření profilu.

4: Soutěžící se zapojí do soutěže publikováním fotografie označené #ilovekartell dle instrukcí v soutěžnímu příspěvku ze dne 7. 2. na facebookovém a instagramovém profilu Kartell v průběhu doby trvání soutěže. 

5: Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

6: Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. 

7: Každý soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tedy vložit a sdílet pouze jednu fotografii v komentáři pod soutěžní příspěvek.

 

IV.Princip soutěže 

1: Princip soutěže spočívá v třech jednoduchých krocích: 

 

1. Klikněte na „sledovat“ profil @Kartell_praha na Instagramu NEBO @KartellFlagStorePraha na Facebooku. 

2. Nahrajte na svůj Instagram nebo Facebook fotografii, na které je zachycen produkt značky Kartell.

3. Označte fotografii hashtagem  #ilovekartell.

 

2: Všechny příspěvky, které splní podmínky soutěže, budou zařazeny do soutěže. 

3: Určujícím kritériem výběru výherců je rozhodnutí poroty. Porota vybere výherce na základě svého posouzení fotografií jednotlivých soutěžících a dle svého uvážení a posouzení vybere 1 výherce. Výherce bude kontaktován soukromou zprávou prostřednictvím sítě Facebook nebo Instagram.

4: Soutěžní příspěvek nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi. 

5: Organizátor soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou soutěžní odpověď mající za následek nemožnost použití soutěžní odpovědi pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora. 

6: Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a stránky soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 

 

V.Odměny a výhry v soutěži 

1: Určujícím kritériem výběru výherců je rozhodnutí poroty. 

2: Výhrou v soutěži je 1x židle Masters od společnosti Kartell. 

3: Každý soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru. 

4: V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude do 5 dnů od skončení soutěže kontaktován soukromou zprávou, případně bude jeho jméno publikováno na instagramovém nebo facebookovém profilu pořadatele. Vybraný soutěžní příspěvek může být také na těchto stránkách repostován.

 

VI.Oznámení výherce a způsob předání výhry

 1: Výherce bude kontaktován organizátorem dle článku V odst. 4 těchto pravidel a také zveřejněním na soutěžní stránce, kde bude publikováno jméno, pod kterým se příspěvek účastnil soutěže. Je povinností soutěžícího se informovat, zdali se stal výhercem. 

2: Výherce si výhru může převzít přímo v obchodě Kartell (Revoluční 14, Praha), nebo mu bude doručena prostřednictvím přepravní společnosti. V případě, že výhru nebude možno doručit výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora anebo se zaslaná výhra vrátí na adresu organizátora či ji adresát nepřevezme, propadá ve prospěch organizátora. 

 

3: Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

4: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 5: Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou organizátorem soutěže. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. 

 

VII.Odpovědnost organizátora za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

 1: Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo organizátora nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je organizátor oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže. 

2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. 

3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, popř. e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Instagramové nebo Facebookové stránce soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. 

 4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora. 

 

VIII.Závěrečná ustanovení 

1: Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. 

2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Kartell, Revoluční 14, Praha 1. 

4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátori a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo komentářem u soutěžního příspěvku.

 

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.